پلن های گواهینامه امنیتی SSL مناسب دامنه های ir و بین المللی

DV-SSL

گواهینامه امنیتی DV، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی
صدور از ۲ الی ۲۴ ساعت پس از پرداخت هزینه
جهت تامین امنیت ۱ دامنه
مناسب برای دریافت نماد اعتماد ۲ ستاره
بدون نیاز به ارسال مدارک
نصب رایگان در سرورهای آرشاتک

DV-Wildcard-SSL

گواهینامه امنیتی DV-Wildcard، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی
صدور از ۲ الی ۲۴ ساعت پس از پرداخت هزینه
جهت تامین امنیت ۱ دامنه و زیردامنه های آن
مناسب برای دریافت نماد اعتماد ۲ ستاره
بدون نیاز به ارسال مدارک
نصب رایگان در سرورهای آرشاتک

OV-SSL

گواهینامه امنیتی OV، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی
صدور ۲۴ ساعت پس از پرداخت هزینه
جهت تامین امنیت ۱ دامنه
مناسب برای دریافت نماد اعتماد ۲ ستاره
درج نام شرکت در گواهینامه
نیازمند ارسال و تائید مدارک
نصب رایگان در سرورهای آرشاتک

OV-Wildcard-SSL

گواهینامه امنیتی OV-Wildcard، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی
صدور، ۲۴ ساعت پس از پرداخت هزینه
جهت تامین امنیت ۱ دامنه و زیردامنه های آن
مناسب برای دریافت نماد اعتماد ۲ ستاره
درج نام شرکت در گواهینامه
نیازمند ارسال و تائید مدارک
نصب رایگان در سرورهای آرشاتک

EV-SSL

گواهینامه امنیتی EV، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی
صدور ۲۴ ساعت پس از پرداخت هزینه
جهت تامین امنیت ۱ دامنه
مناسب برای دریافت نماد اعتماد ۲ ستاره
درج نام شرکت در گواهینامه
استفاده از نوار آدرس سبز رنگ
نیازمند ارسال و تائید مدارک
نصب رایگان در سرورهای آرشاتک