پلن های متنوع نمایندگی آلفای هاست سی پنل ایران

IR-ALPHA-A
 • ۲۰ گیگابایت فضا
 • ۶۰ اکانت سی پنل
 • ۱۰ اعطای نمایندگی
 • ۵ اعطای نمایندگی مستر
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد بکاپ گیری
 • دارد تمهیدات امنیتی
 • دارد امکانات نامحدود
IR-ALPHA-B
 • ۳۰ گیگابایت فضا
 • ۹۰ اکانت سی پنل
 • ۱۵ اعطای نمایندگی
 • ۱۰ اعطای نمایندگی مستر
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد بکاپ گیری
 • دارد تمهیدات امنیتی
 • دارد امکانات نامحدود
IR-ALPHA-D
 • ۵۰ گیگابایت فضا
 • ۲۰۰ اکانت سی پنل
 • ۲۵ اعطای نمایندگی
 • ۲۰ اعطای نمایندگی مستر
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد بکاپ گیری
 • دارد تمهیدات امنیتی
 • دارد امکانات نامحدود
IR-ALPHA-C
 • ۴۰ گیگابایت فضا
 • ۱۵۰ اکانت سی پنل
 • ۲۰ اعطای نمایندگی
 • ۱۵ اعطای نمایندگی مستر
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد بکاپ گیری
 • دارد تمهیدات امنیتی
 • دارد امکانات نامحدود