پلن های متنوع نمایندگی مستر هاست سی پنل ایران

IR-MASTER-A
 • ۱۰ گیگابایت فضا
 • ۴۰ اکانت سی پنل
 • ۵ اعطای نمایندگی
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد بکاپ گیری
 • دارد تمهیدات امنیتی
 • دارد امکانات نامحدود
IR-MASTER-B
 • ۲۰ گیگابایت فضا
 • ۶۰ اکانت سی پنل
 • ۱۰ اعطای نمایندگی
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد بکاپ گیری
 • دارد تمهیدات امنیتی
 • دارد امکانات نامحدود
IR-MASTER-C
 • ۳۰ گیگابایت فضا
 • ۸۰ اکانت سی پنل
 • ۱۵ اعطای نمایندگی
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد بکاپ گیری
 • دارد تمهیدات امنیتی
 • دارد امکانات نامحدود
IR-MASTER-D
 • ۴۰ گیگابایت فضا
 • ۱۰۰ اکانت سی پنل
 • ۲۰ اعطای نمایندگی
 • سی پنل کنترل پنل
 • دارد بکاپ گیری
 • دارد تمهیدات امنیتی
 • دارد امکانات نامحدود